Regulamin Strony Internetowej home-tools.pl

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ HOME-TOOLS.PL

z dnia 13 lipca 2021 roku

Drogi użytkowniku,

Poniżej znajdziesz regulamin korzystania przez Ciebie ze Strony, zarówno jako gość jak i zarejestrowany użytkownik. Twoje wejście i korzystanie ze Strony traktowane jest jako bezwarunkowa zgoda na związanie się poniższym regulaminem oraz postanowieniami Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa. Strona dostarczana jest przez RAWLPLUG S.A z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polska („Rawlplug”) jako usługa dla swoich obecnych i potencjalnych klientów oraz ich pracowników, chyba że co innego wynika z treści Strony. Regulamin obowiązuje na korzyść Rawlplug oraz jej spółek zależnych i powiązanych, tzn. Grupy Rawlplug (zobacz: Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Jeżeli nie zgadzasz się z jego postanowieniami, prosimy o opuszczenie Strony.

Wyrażenie zgody na związanie się niniejszym Regulaminem oznacza, że posługują się Państwo językiem, w którym został on sporządzony w stopniu umożliwiającym jego pełne zrozumienie.

 

I.Definicje

Regulamin niniejszy regulamin korzystania ze Strony, w tym również Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa.

 

Strona strona internetowa pod adresem home-tools.pl , której celem jest prezentowanie treści informacyjnych na temat produktów i usług Modeco® Home-Tools® Rawlplug® lub umożliwienie zawarcia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub świadczenia tychże Usług Elektronicznych lub zawarcie Umowy.

 

Rawlplug RAWLPLUG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem 33537, VAT UE PL8951687880. Adres e-mail: info@rawlplug.com, tel.: +48 (71) 32 60 100.

 

Usługi Elektroniczne oznaczone usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez Stronę lub w  inny sposób z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość przez Rawlplug lub jej spółki zależne lub powiązane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Usług udostępnionymi na Stronie, inne niż udostępnienie Strony.

 

Umowa oznaczona umowa zawarta poprzez Stronę pomiędzy użytkownikiem a Rawlplug, jej spółkami zależnymi lub powiązanymi, której przedmiot i treść oraz inne postanowienia wynikają z Ogólnych Warunków Umowy udostępnionych na Stronie.

 

II.Postanowienia ogólne

 1. Regulamin reguluje korzystanie przez użytkowników ze Strony, zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych lub świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Stronę, a także reguły dotyczące zawierania Umów.
 2. Rawlplug uprawniona jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana wchodzi w życie z datą publikacji na Stronie.
 3. Dostęp do Strony wymaga działającego połączenia z Internetem i posiadania zainstalowanej przeglądarki internetowej lub innej aplikacji do przeglądania zawartości Internetu na komputerze lub innym urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich czynności koniecznych do zapewnienia sobie dostępu do Strony oraz zapewnia, że wszelkie osoby mające dostęp do Strony poprzez łącze internetowe użytkownika, przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystanie z niektórych zawartości Strony może wymagać od użytkownika posiadania oprogramowania osób trzecich.
 4. Wejście i korzystanie ze Strony oznacza zgodę użytkownika na związanie się postanowieniami Regulaminu. Zgoda ta oznacza, że są Państwo albo a) w wieku 16 lat lub więcej, albo b) poniżej 16 roku życia i korzystają Państwo ze Strony pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych, którzy wyrazili zgodę na związanie się postanowieniami Regulaminu na Państwa rzecz. Jeżeli mają Państwo mniej niż 16 lat i nie znajdują się Państwo pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych, korzystanie z niniejszej Strony jest zabronione. Jeżeli są Państwo rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci poniżej 16 lat, są Państwo w pełni odpowiedzialni za korzystanie ze Strony przez dziecko, w tym wszelkie zobowiązania pieniężne zaciągnięte przez dziecko jak również inne działania dziecka, powodujące odpowiedzialność prawną.
 5. Jeżeli Rawlplug ustali, że dziecko poniżej 16 roku życia przekazało swoje dane osobowe poprzez Stronę, będziemy postępować zgodnie z Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa dostępną na Stronie.

III. Zawartość Strony

 1. Poprzez Stronę Rawlplug może dostarczać użytkownikom następującą zawartość:
  • 1.1   informacje na temat produktów i usług Rawlplug® oraz inne informacje i materiały według uznania Rawlplug;
  • 1.2   informacje na temat Usług Elektronicznych świadczonych poprzez Stronę lub sposobu zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych;
  • 1.3   zawieranie Umów;
  • 1.4   wszelką inną zawartość według własnego uznania Rawlplug.
 2. Zawartość znajdująca się na Stronie jest dostarczana do wglądu lub korzystania zgodnie z niniejszym Regulaminem, niemniej jednak niekoniecznie odzwierciedla ona opinie, oświadczenia lub zapewnienia Rawlplug.
 3. Zawartość strony może być w każdym czasie usunięta, zmieniona, tymczasowo lub stale zablokowana, opóźniona lub w inny sposób ograniczona przez Rawlplug, według własnego uznania i bez konieczności informowania użytkownika, a także bez względu na przyczynę.
 4. O ile nie wskazano inaczej, większość produktów i usług wyświetlana na Stronie jest dostępna bezpośrednio lub pośrednio od Rawlplug lub Grupy Rawlplug. Rawlplug dołoży należytej staranności, aby wyświetlane produkty i usługi oraz ich opis były rzetelne i poprawne.
 5. Rawlplug nie udziela jakichkolwiek zapewnień co do poprawności, dostępności lub kompletności zawartości Strony, w szczególności odnośnie cen, wyglądu zewnętrznego, specyfikacji, rozmiarów, dostępności i usług towarzyszących. Zawartość Strony może zawierać techniczne nieścisłości i błędy typograficzne.
 6. Strona może zawierać linki do innych stron internetowych, tak aby mogli Państwo uzyskać więcej informacji na temat produktów lub usług dostępnych na Stronie oraz uzyskać inne informacje. Linki te dostarczane są jedynie jako ułatwienie i ich obecność na Stronie nie oznacza, że strona internetowa, do której te linki się odnoszą zawiera treści dostarczane przez Rawlplug lub spółki z Grupy Rawlplug, lub że Rawlplug posiada jakiekolwiek związki z podmiotami obsługującymi te strony internetowe.
 7. Użytkownik i Rawlplug uzgadniają, że Rawlplug i spółki z Grupy Rawlplug nie są odpowiedzialne za dostępność lub zawartość stron internetowych, do których odnoszą się linki znajdujące się na Stronie.
 8. Rejestracja konta użytkownika nie jest konieczna do wyświetlania zawartości Strony. Usługi Elektroniczne lub zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych lub Umów może być dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
 9. Wysłanie formularzy lub jakakolwiek komunikacja z Rawlplug poprzez Stronę wymaga Państwa wcześniejszej zgody na związanie się postanowieniami Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiednich „check-box-ów” i kliknięcia przycisku „Wyślij” lub innego podobnego, a także wyrażenia innych zgód, jakich Rawlplug może wymagać, w szczególności na związanie się Ogólnymi Warunkami Usług Elektronicznych lub Ogólnymi Warunkami Umowy.
 10. Wysyłanie formularza lub jakakolwiek komunikacja z Rawlplug poprzez Stronę nie prowadzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy, chyba że co innego wynika z Ogólnych Warunków Usług Elektronicznych lub Ogólnych Warunków Umowy.
 11. W formularzu lub jakiejkolwiek komunikacji z Rawlplug poprzez Stronę użytkownik zobowiązany jest podać wymagane przez Rawlplug informacje, w tym dane osobowe, w zależności od celu danego formularza lub komunikacji, zgodnie z instrukcjami na Stronie.
 12. Rawlplug zachowa poufność i nie ujawni żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek informacji dostarczonych przez użytkownika w formularzu lub jakiejkolwiek komunikacji. Rawlplug może jednak ujawnić te informacje, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązującego prawa lub ostatecznej decyzji właściwego organu lub prawomocnego orzeczenia sądu, albo informacje te stały się jawne. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy ujawniania informacji pracownikom lub innym osobom zaangażowanym w świadczenie Usług Elektronicznych, wykonanie Umowy lub funkcjonowanie Strony, w tym spółek z Grupy Rawlplug.
 13. W przypadku Usług Elektronicznych świadczonych bezpłatnie lub Umów przewidujących bezpłatne świadczenie po stronie Rawlplug, Rawlplug może uzależnić świadczenie do wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z promocją produktów i usług Rawlplug® i otrzymywania niezamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną lub telefonicznie przez Rawlplug lub podmioty z Grupy Rawlplug. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, jednak uniemożliwia świadczenie.

IV.Rejestracja konta użytkownika

 1. Dostęp do niektórych zawartości Strony może wymagać od użytkownika rejestracji konta użytkownika i w związku z tym przekazania Rawlplug określonych informacji, w tym danych osobowych. Użytkownik zobowiązany jest podawać prawdziwe, pełne i aktualne informacje podczas rejestracji konta użytkownika. Rejestracja konta użytkownika lub rejestracja dostępu jest co do zasady bezpłatna.
 2. Rejestracja konta użytkownika może zostać dokonana z wykorzystaniem istniejącego konta użytkownika na innych, wskazanych przez Rawlplug stronach internetowych lub poprzez konta u dostawców innych usług. Użytkownik wybierając ten sposób rejestracji, upoważnia Rawlplug do dostępu do tych danych i ich wykorzystania do rejestracji konta użytkownika.
 3. Rejestracja dostępu dokonywana jest każdorazowo i dotyczy jednorazowego dostępu do określonej zawartości Strony bez utworzenia konta użytkownika.
 4. W przypadku wybrania lub podania podczas rejestracji przez użytkownika nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji, użytkownik zobowiązany jest traktować te informacje jako informacje poufne oraz ich nie ujawniać osobom trzecim. Konto użytkownika jest kontem prywatnym, w związku z czym użytkownik nie jest uprawniony do upoważniania innych osób do korzystania z jego konta użytkownika, ani udostępniania tym osobom jakichkolwiek informacji związanych z posiadanym kontem użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Rawlplug o jakimkolwiek nieuprawnionym logowaniu lub dostępie do konta użytkownika.
 5. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, aby każdorazowo przed zamknięciem okna przeglądarki lub opuszczeniem Strony, wylogować się z konta użytkownika.
 6. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przy logowaniu się do konta użytkownika w miejscach publicznych lub poprzez sieć publiczną lub na urządzeniu należącym do osoby trzeciej.
 7. Rawlplug jest uprawniony do dezaktywacji dostępu, konta użytkownika, nazwy użytkownika lub hasła, w przypadku żądania złożonego przez użytkownika danego konta użytkownika lub w każdej chwili według uznania Rawlplug, bez podawania przyczyn, zwłaszcza w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu.

V.Prawa i obowiązki Rawlplug

 1. Rawlplug nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, dostępność i poprawność informacji zawartych na Stronie, jak również za (1) jakikolwiek nieuprawniony dostęp do serwerów, na których znajduje się Strona lub dane osobowe lub informacje finansowe użytkownika; lub (2) jakiekolwiek przerwy lub brak transmisji danych na lub ze Strony; lub (3) jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie, błędy lub inne programy albo działania o szkodliwym charakterze, które mogą zostać przesłane lub dokonane z wykorzystaniem Strony przez osoby trzecie. Rawlplug nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek strony internetowe, do których linki znajdują się na Stronie; lub (4) jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez atak typu „ddos” lub inne szkodliwe działanie lub zawartość, która może negatywnie wpłynąć na Państwa komputer, oprogramowanie, dane lub inną zawartość o poufnym charakterze, wynikłą z korzystania przez Państwa ze Strony lub jakiejkolwiek usług dostępnej na Stronie lub poprzez Stronę, w tym pobrane pliki, a także stronę internetową, do której linki znajdują się na Stronie. Powyższe ograniczenia są skuteczne w najszerszym możliwym i dopuszczalnym prawnie zakresie, w szczególności nie obejmują szkód wywołanych umyślnym działaniem Rawlplug lub jej pracowników, lub ich rażącym niedbalstwem.
 2. Użytkownik i Rawlplug uzgadniają, że Rawlplug i podmioty z Grupy Rawlplug nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkodę wynikłą z korzystania przez użytkownika ze Strony. Takie ograniczenie odpowiedzialności jest skuteczne w najszerszym możliwym i dopuszczalnym prawnie zakresie, w szczególności nie obejmuje szkód wywołanych umyślnym działaniem Rawlplug lub jej pracowników, lub ich rażącym niedbalstwem. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności następuje z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Ogólnych Warunków Usług Elektronicznych lub Ogólnych Warunków Umowy.
 3. Rawlplug nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia podczas korzystania przez Państwo ze Strony, a wynikające z:
  • 3.1   niepoprawnego funkcjonowania Państwa przeglądarki internetowej;
  • 3.2   niepoprawnego funkcjonowania połączenia internetowego;
  • 3.3   aktywności osób trzecich;
  • 3.4   innych przyczyn, za które Rawlplug nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Rawlplug jest uprawniony do odebrania użytkownikowi dostępu do Strony, w razie:
  • 4.1   naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu;
  • 4.2   naruszenia przez użytkownika postanowień Ogólnych Warunków Usług Elektronicznych lub Ogólnych Warunków Umowy;
  • 4.3   korzystania przez użytkownika ze Strony z naruszeniem prawa.
 5. Rawlplug jest uprawniony do dokonywania uaktualnień, napraw oraz prac konserwacyjnych na Stronie oraz infrastrukturze technicznej i tymczasowo blokować dostęp do Strony na czas potrzebny do przeprowadzenia prac, o których mowa wyżej. Informacja o blokadzie dostępu zostanie wyświetlona na Stronie.
 6. Rawlplug nie jest zobowiązany do potwierdzania przyjęcia ani odpowiadania na komunikację użytkownika wysłaną do Rawlplug poprzez Stronę. Brak potwierdzenia nie rodzi wobec Rawlplug jakichkolwiek roszczeń o naprawienie szkody poniesionej przez użytkownika.
 7. Zawartość Strony ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Jakiekolwiek wykorzystywanie, w tym powoływanie się na zawartość Strony następuje wyłącznie na ryzyko użytkownika. Rawlplug nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie zawartości Strony w jakikolwiek sposób przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę.
 8. Rawlplug ma prawo kontaktować się z użytkownikiem telefonicznie lub drogą mailową celem uzyskania dalszych informacji od użytkownika, niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy lub świadczenia Usług Elektronicznych.
 9. Rawlplug jest uprawniony również do kontaktowania się z użytkownikiem drogą mailową celem uzyskania oceny Usług Elektronicznych lub innej zawartości udostępnionej na Stronie.

VI.Prawa i obowiązki użytkownika

 1. W komunikacji pomiędzy Państwem a Stroną, jesteście Państwo zobowiązani do przekazywania prawdziwych, kompletnych informacji, w tym danych osobowych.
 2. Zobowiązują się Państwo do naprawienia szkody oraz zwolnienia Rawlplug, podmiotów z Grupy Rawlplug oraz ich pracowników, zleceniobiorców, pełnomocników oraz członków organów reprezentujących spółkę z odpowiedzialności z tytułu roszczeń wynikających bezpośrednio lub pośrednio z (1) naruszenia przez Państwa Regulaminu; lub (2) roszczeń z tytułu naruszenia lub ograniczenia praw autorskich, prawa własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich przez Zawartość Użytkownika; lub (3) Państwa aktywności w tym zaniechań, w związku ze Stroną.
 3. Użytkownik jest świadomy ryzyk związanych z korzystaniem ze Strony oraz ogólnie z Internetu i przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tym związaną. Strona ze swoją zawartością jest dostarczana „w stanie jakim jest” lub „w stanie jakim jest dostępna”, bez żadnych zapewnień, czy to dorozumianych czy przewidzianych prawem. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym prawem Rawlplug podmioty z Grupy Rawlplug, ich pracownicy, zleceniobiorcy, pełnomocnicy oraz członkowie organów reprezentujących spółkę, nie ponoszą odpowiedzialności za dostarczoną Stronę.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać w szczególności poniższych czynności:
  • 4.1   uniemożliwiać lub utrudniać innym użytkownikom korzystania ze Strony, w szczególności poprzez działalność „hakerską” lub prowadzące do zniszczenia Strony;
  • 4.2   korzystać ze Strony lub z jej zawartości w celach sprzecznych z prawem;
  • 4.3   wyrażać lub sugerować w swojej aktywności na Stronie, że pochodzi ona od Rawlplug lub podmiotów z Grupy Rawlplug;
  • 4.4   dodawać lub przesyłać na Stronę materiały lub informacje, które są (i) przedmiotem ochrony prawa autorskiego lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich, chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa lub informacjami niejawnymi, chyba że użytkownik jest uprawniony to podejmowania tego typu czynności; (ii) sprzeczne z prawem, obsceniczne, zniesławiające, obraźliwe, grożące, oszukańcze, pornograficzne, prześladujące, nawołujące do przestępstwa, naruszające zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje lub naruszające prawa własności intelektualnej Rawlplug, podmiotów z Grupy Rawlplug lub osób trzecich lub inne prawa; (iii) nacelowane na wiktymizację, prześladowanie lub dyskryminację jednostek lub grup ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie, religię, rasę, płeć lub orientację seksualną; lub (iv) nieujawnione do informacji publicznej i dotyczą osoby fizycznej lub osoby prawej, bez stosownego upoważnienia tej osoby;
  • 4.5   podejmować aktywności spamerskie, flooderskie, phisingowe, lub inne służące nielegalnemu zbieraniu informacji;
  • 4.6   przesyłać oprogramowanie lub inne materiały zawierające szkodliwy kod, w tym wirusy, konie trojańskie i inne;
  • 4.7  modyfikować, dostosowywać, udzielać sublicencji, tłumaczyć, sprzedawać, reprogramować, dekompilować lub rozmontowywać jakąkolwiek część Strony;
  • 4.8   usuwać jakiekolwiek oznaczenie ochrony prawnej, w tym prawnoautorskiej i prawa ochronnego na znak towarowy, zawartych na Stronie;
  • 4.9   stosować „framing” lub „mirroring” Strony bez pisemnej zgody Rawlplug;
  • 4.10 zbierać informacje na temat osób odwiedzających Stronę;
  • 4.11   korzystać ze Strony w sposób, który może wywołać szkodę po stronie Rawlplug lub naruszyć interesy Rawlplug lub podmiotów z Grupy Rawlplug;
  • 4.12   podszywać się pod Rawlplug lub pracownika Rawlplug, innego użytkownika lub jakąkolwiek osobę lub podmiot (w tym poprzez używanie podobnych adresów e-mail lub nazw powiązanych z daną osobą lub podmiotem);
  • 4.13   przesyłać lub powodować przesył jakichkolwiek informacji reklamowych lub promocyjnych, w tym spamu, tzw. łańcuszków lub innych podobnych działań.
  • 4.14   podejmować wszelkie inne działania, powodujące ograniczenia lub uniemożliwienie korzystania ze Strony przez inne osoby, lub, w ocenie Rawlplug, mogące wywołać szkodę Rawlplug lub innym osobom, lub narazić ich na odpowiedzialność.

VII. Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oraz ochrona danych osobowych odbywa się na zasadach opisanych w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa [link].

VIII. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie oprogramowanie, zawartość i funkcjonalności Strony (w tym w szczególności informacje, teksty, prezentacje, obrazy, filmy i dźwięki, projekt, wybór i układ tych elementów), w tym teksty, grafika, logotypy, ikony, obrazy, klipy audio i wideo oraz oprogramowanie, stanowią własność Rawlplug lub są przedmiotem licencji udzielonej Rawlplug oraz mogą stanowić przedmiot ochrony międzynarodowego prawa autorskiego, prawa ochronnego na znak towarowy, patentu, jako tajemnica przedsiębiorstwa lub przedmiot ochrony innego prawa własności intelektualnej.
 2. Niniejszy Regulamin upoważnia użytkownika do korzystania ze Strony wyłącznie dla celów osobistych, a nie dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie mogą jednak Państwo w żadnym wypadku dokonywać reprodukcji, kopiować, dystrybuować, publikować, pobierać, przechowywać lub przesyłać jakiejkolwiek zawartości Strony, za wyjątkiem:
  • 2.1   tymczasowego przechowywania kopi tejże zawartości przez urządzenie użytkownika, w związku z wejściem i korzystaniem ze Strony przez użytkownika.
  • 2.2   automatycznego przechowywania plików pozyskanych przez przeglądarkę internetową w celu zwiększenia komfortu korzystania ze Strony;
  • 2.3   pobrania i wydrukowania przez użytkownika jednej kopii podstron Strony dla użytku osobistego, niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez możliwości dalszej reprodukcji, publikacji czy dystrybucji;
 3. Użytkownik nie może w szczególności:
  • 3.1   modyfikować kopii jakiejkolwiek zawartości Strony;
  • 3.2   korzystać z grafiki, fotografii, filmów lub sekwencji dźwiękowych bez powiązania z tekstem, przy którym się znajdują;
  • 3.3   usuwać lub zmieniać jakiekolwiek oznaczenie ochrony danej zawartości prawem autorskim, prawem ochronnym z rejestracji znaku towarowego lub innych praw własności intelektualnej na kopiach zawartości Strony.
 4. W sytuacji, gdy użytkownik drukuje, modyfikuje, kopiuje lub umożliwia innej osobie dostęp do Strony lub korzysta w inny sposób ze Strony z naruszeniem niniejszego Regulaminu, traci on prawo do korzystania ze Strony i musi w takim wypadku zwrócić Rawlplug lub zniszczyć wszelkie kopie zawartości znajdującej się na Stronie.
 5. Żadne prawo do Strony lub jej zawartości nie przechodzi na użytkownika, a wszystkie prawa wyraźnie nie przyznane użytkownikowi należą do Rawlplug. Korzystanie ze Strony w sposób inny niż opisany w niniejszym Regulaminie stanowi naruszenie Regulaminu oraz może stanowić naruszenie praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy lub innych praw.
 6. Zbiór (w znaczeniu doboru, układu i połącznia) zawartości na Stronie stanowi wyłączną własność Rawlplug lub podmiotów z Grupy Rawlplug i jest chroniony prawem autorskim.
 7. Strona może zawierać dodatkowe informacje o prawach dotyczących poszczególnych zawartości Strony, których warunki muszą być przestrzegane przez użytkownika.
 8. Nazwy, nazwy handlowe, logotypy, znaki usługowe, znaki towarowe, tzw. tradedress są niezarejestrowanymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Koelner Rawlplug IP sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu lub innych podmiotów z Grupy Rawlplug.

 

X.Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje powinny być składane w terminie 7 dni od zaistnienia problemu – w formie elektronicznej na adres email: gdpr.rsa@rawlplug.com lub listownie na adres Rawlplug.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko użytkownika, nazwę (jeżeli dotyczy) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Dotyczy to między innymi daty oraz rodzaju wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od momentu złożenia reklamacji.
 4. Spory pomiędzy konsumentami a Rawlplug nie podlegają pozasądowemu rozwiązywaniu sporów z konsumentami.
 5. Wszelkie indywidualne i dodatkowe ustalenia Rawlplug z użytkownikiem wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności, chyba że Regulamin stanowi wyraźnie inaczej.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne wobec użytkownika, wyrażają Państwo zgodę, aby takie postanowienie zostało zastąpione ważnym lub skutecznym postanowieniem, które najlepiej odzwierciedla pierwotną wolę stron, i wraz z pozostałą częścią Regulaminu regulować będą sposób korzystania ze strony przez użytkownika.
 7. Do niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego.
 8. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem poddane zostają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich, właściwych ze względu na siedzibą Rawlplug, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa